top of page

מידע אודות לקויות למידה, קשב וריכוז

 

לקות למידה הינה הלקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך וההשערה היא כי 10% - 20% מכלל התלמידים הם בעלי לקויות למידה.

המונח לקות למידה מתייחס לקשיים משמעותיים בקריאה, כתיבה, המשגה, ו/או יכולות מתמטיות, הפרעות אלו מקורן המשוער הינו נוירולוגי והן מופיעות על רצף מעגלי החיים השונים.

אבחון לקות למידה מומלץ כי יתבצע על ידי מאבחן מיומן ומנוסה באבחון ילדים, נוער ובוגרים, אשר הינו בוגר תואר שני בלקויות למידה ממוסד להשכלה גבוהה.

 

לקות קשב וריכוז מופיעה אצל 5% ומעלה מילדי בית הספר, שכיחותה אצל בנים גבוהה פי 3 לעומת בנות. חלק ניכר מהילדים ממשיכים לסבול מההפרעה בהתבגרותם. היא מתאפיינת באי יכולתו של הפרט להתמקד בגירויים ומידע אליו הוא נדרש ברגע נתון, על כן הוא נוטה להיות מוסח או שקוע יתר על המידה בגירויים אחרים המושכים את תשומת ליבו.

כיום נוטים אנשי מקצוע לגרוס, כי לא ניתן להתייחס ללקות הקשב והריכוז ללא המרכיבים הנפשיים והרגשיים הנלווים אליה. יתרה מזאת, יש להתייחס אליה כתסמונת רב תחומית המצריכה התייחסות אינטגרטיבית ומערכתית משפחתית.

אבחון לקות קשב וריכוז מתבצע על ידי נוירולוג/פסיכיאטר מומחה להפרעות קשב וריכוז.

לשם מתן אבחנה מבדלת הרופא יבקש כי ילדיכם יעבור אבחון ממוחשב, מסוג MOXO, TOVA, או BRC ובמקביל יבצע הערכה על ידי איסוף מידע ושאלונים. 

bottom of page